Burza

Burza, historie burzovnictví

Burza je organizované shromáždění osob, které se koná pravidelně na určitém místě a v určenou dobu. Obchoduje se na něm s cennými papíry podle platných pravidel a předpisů. Burzy se dělí na peněžní, zbožové a burzy služeb.

Burzy vznikaly již ve středověku. Název burza vznikl podle jména obchodníka Van der Buerse v belgických Bruggách, kde se podobná setkání konala u něj doma. Tehdy šlo o neformální nepravidelné setkávání obchodníků. V průběhu století byly burzy zakládány i v dalších evropských městech (v Praze 23. 3. 1871). V současnosti mají největší význam burzy v Londýně, Frankfurtu n. M., New Yorku , Paříži a Curychu.

Budova Burzy cenných papírů Praha

Budova Burzy cenných papírů Praha

Zdroj: http://www.bcpp.cz 10. 1. 2007

Typy burz a jejich právní forma

  • Anglo - americký typ burzy: Burza je soukromoprávní organizace, spravovaná vlastními správními orgány. Stát do obchodování nezasahuje, pouze stanovuje předpisy pro obchodování. Obchody lze uzavírat pouze prostřednictvím členů burzy. Ti jsou jmenováni burzovními orgány. Počet členů je omezen „počtem křesel“.
  • Francouzský typ burzy je otevřený veřejnosti. Obchody lze uzavírat pouze prostřednictvím senzálů, kteří jsou jmenováni státním orgánem a správou burzy.
  • Středoevropský typ burzy je uzavřené shromáždění členů burzy. Obchody lze uzavírat prostřednictvím členů burzy. Stát zde vykonává přímý dozor prostřednictvím stálého státního zástupce.

Podle právní formy rozlišujeme dvě formy:

  1. Veřejnoprávní forma: Zakladatelem burzy je stát, který zde vykonává dohled a určuje podmínky obchodování. Tento typ je méně rizikový, ale také méně výnosný.
  2. Soukromoprávní forma: Zakladatelem je soukromá právnická osoba. Podmínky pro obchodování a členství na burze určují její správní orgány. Tento typ je pružnější, likvidnější a výnosnější; je ale rizikovější.

Podle způsobu obchodování rozlišujeme:

  1. Prezenční burza představuje klasický sekundární trh, kde se na parketu v konkrétní dobu scházejí obchodníci.
  2. Elektronická burza, kde je parket nahrazen počítačovým systémem.

Historie, typy burz - Organizace burzy - Burzovní indexy, kontrola

Použité zdroje:

Anděla Landorová a kol. - Cenné papíry a finanční trhy, Liberec 2005

Jiří Kraft, Pavla Bednářová - Ekonomie I, Liberec 2004

Vilém Kunz - Základy financí - cenné papíry, Ústí nad Labem 1998

2527